• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 01/2014
data dodania 2014-04-24 

 

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2014 roku (wtorek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
   7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
   7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
   7.4. pokrycia straty za 2013 rok,
   7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
   7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu