• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 9/2012 - Otrzymanie informacji o stanie zaangażowania(...)

Data sporządzenia: 05-11-2012

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informaję od Pana Jarosława Leszczyszyna, dotyczącą zmiany jego zaangazowania w akcje spółki POLTRONIC S.A.

W przekazanym zawiadomieniu zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował iż w wyniku przeprowadzenia transakcji nabycia i zbycia akcji zwykłych na okaziciela POLTRONIC S.A. jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. spadł z 64,74%, do 57,36% co oznacza zmianę dotychczas posiadanego przez niego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. zmianą Pan Jarosław Leszczyszyn posiadał 4.634.357 akcji zwykłych na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 4.634.357 głosów, co stanowiło 64,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 64,74% kapitału zakładowego Spółki.

Po ww. zmianie Pan Jarosław Leszczyszyn posiada 4.105.527 akcji na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 4.105.527 głosów, co stanowi 57,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 57,36 % kapitału zakładowego Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
05-11-2012         Marek Kołodziejski           Prezes Zarządu