• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 5/2011- Transakcja nabycia akcji przez członka(...)

Numer: 5/2011
Data sporządzenia: 8-09-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Transakcja nabycia akcji przez członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 8 września 2011 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent powziął informację o nabyciu akcji Spółki dokonanej przez członka Rady Nadzorczej, który w dniu 07 września 2011 roku w trybie transakcji sesyjnej zwykłej nabył 100.000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,15 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu