• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 2/2011 - Transakcja nabycia akcji przez członka(...)

Raport RB_ASO

Numer: 2/2011
Data sporządzenia: 04-02-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Transakcja nabycia akcji przez członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 4 lutego 2011 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent powziął informację o nabyciu akcji Spółki dokonanej przez członka Rady Nadzorczej. W wyniku nabycia akcji w okresie od 08 grudnia 2010 roku do 27 grudnia 2010 roku w trybie transakcji sesyjnych zwykłych nabyto 215 akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 6,23 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji dokonanych w 2010 roku nie przekroczyła równowartości w złotych polskich 5.000 euro..

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent