• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 8/2010 - Korekta prognoz finansowych

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2010
data dodania 2010-11-15 17:27:40
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie analizy wyników finansowych Emitenta za trzy kwartały 2010 r. informuje o dokonaniu korekty prognozy wyniku finansowego (zysku/starty netto) na koniec 2010 roku, przedstawionego w Dokumencie Informacyjnym. Zarząd Spółki prognozuje, iż w IV kwartale Spółka osiągnie zysk netto na poziomie 100,0 tysięcy złotych, co oznacza narastającą stratę netto za cały 2010 rok w wysokości 519 tysięcy złotych. 
Zarząd Poltronic S.A. dokonuje korekty wybranych pozycji rachunku zysków i strat z uwagi na fakt, iż szacowany obecnie zysk netto różni się o co najmniej 20% w stosunku do zamieszczonego w prognozie. Istotnymi czynnikami, które mają wpływ na korektę prognozy są: (i) niższa marża na sprzedaży w III kwartale, (ii) wyższe niż oczekiwano koszty handlowe i operacyjne związane ze zmianą struktury organizacyjnej firmy, utworzeniem działu zarządzania produktem, rekrutacją oraz zwiększeniem zatrudnienia w dziale handlowym.
W opinii Zarządu Emitenta podjęte działania mające wpływ na poziom kosztów operacyjnych dają jednocześnie możliwość rozwoju i wzrost skali działalności Spółki. Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów.

PODSTAWA PRAWNA: 
§3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu