• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2024 - Raport roczny za 2023 rok spółki Poltronic(...)

typ raportu Raport roczny
numer 2/2024
data dodania 2024-03-20 17:34:53

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka, Emitent"), przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2023 wraz z załącznikami: sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz oświadczeniem w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2023 r.

2. Sprawozdanie Finansowe za 2023 r.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2023 r.

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2023 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu