• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2020 - Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2020
data dodania 2020-01-16 12:00:00
   

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż zawarł Umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Agencja Biegłych Rewidentów TAX-2 sp. z o.o. wpisana na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 457. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu