• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 7/2019 - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 07/2019
data dodania 2019-05-10

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 8 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w sprawie wypłaty dywidendy („uchwała”).

Na mocy uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143.160,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. 0,02 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy;

b) ustaliło dzień 15 maja 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy;

c) ustaliło, ze wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu