• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2018 - Postanowienie Komornika Sądowego

typ raportu Raport bieżący
numer 01/2018
data dodania 2018-03-15

 

Zarząd Poltronic SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 05.03.2018 r., na mocy którego Pan Jarosław Leszczyszyn otrzymał na własność akcje na okaziciela serii B Spółki Poltronic S.A. w liczbie 1.223.576 akcji.

Tym samym poziom zaangażowania akcjonariusza Pana Jarosława Leszczyszyn uległ zwiększeniu z 57,56% do 74,66% przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zaangażowania akcjonariusza Sino Investment Sp. z o.o. w likwidacji z 17,10% do 0,00%. 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu