• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 01/2019
data dodania 2019-04-12

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2019 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;

11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;

14. Wolne wnioski;

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu