• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2017 - Zawiadomienie od akcjonariusza spółki(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 01/2017
data dodania 2017-02-06

 

Zarząd Poltronic SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – Pana Jarosława Leszczyszyna, informujące o tym, że na skutek wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2015 roku uznającego za bezskuteczną w stosunku do powoda Jarosława Leszczyszyna umowę zawartą dnia 06.10.2011 r., na mocy której Sino Investment Sp. z o.o. w likwidacji reprezentowana przez likwidatora Piotra Chrobaka sprzedała pozwanej Sino Investment Polska Sp. z o.o. w organizacji akcje na okaziciela Poltronic S.A., z dniem 20 października 2015 roku uległo zmniejszeniu zaangażowanie akcjonariusza Sino Investment Polska Sp. z o.o. (nr KRS: 0000417517) uprawnionego dotychczas do wykonywania prawa głosu z 1.227.273 akcji serii B, do poziomu 3.697 akcji serii B. Tym samym poziom zaangażowania akcjonariusza Sino Investment Polska Sp. z o.o. (nr KRS: 0000417517) uległ obniżeniu z poziomu 17,15% do 0,05%. Jednocześnie z dniem 20. października 2015 roku uprawnionym do wykonywania prawa głosu z 1.223.576 akcji serii B stał się akcjonariusz Sino Investment (w likwidacji) Sp. z o.o. (nr KRS: 0000227847) osiągając poziom zaangażowania w akcjonariacie Spółki Poltronic S.A. wynoszący 17,10%.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu