• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 3/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 03/2016
data dodania 2016-07-22

 

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1),2),3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Po myśli art. 389 § 1 KSH, Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2016 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie:
   7.1. Udzielenia członkom aktualnej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
   7.2. Powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
   7.3. Zmiany siedziby Spółki,
8. Wolne wnioski,
Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach:

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu