• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 01/2016
data dodania 2016-03-17

 

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
    7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
    7.3. podziału zysku z lat ubiegłych,
    7.4. pokrycia straty za 2015 rok,
    7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
    7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
    7.7. rozszerzenia przedmiotu działalności.
 8. Wolne wnioski;

Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu