• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 7/2012 - Otrzymanie informacji o stanie zaangażowania(...)

Data sporządzenia: 23-10-2012

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC S.A. informuje, że w dniu 22 października 2012 r. powziął informację od Pana Marka Kołodziejskiego, dotyczącą zmiany jego zaangażowania w akcje spółki POLTRONIC S.A.

W przekazanym zawiadomieniu zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował iż w wyniku rejestracji podniesienia kapitału zakładowego POLTRONIC S.A. w związku z emisją akcji serii E jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. wzrósł z 3,72% do 6,72%, co oznacza przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Przed ww. zmianą Pan Marek Kołodziejski posiadał 111.450 akcji zwykłych na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 111.450 głosów, co stanowiło 3,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 3,72% kapitału zakładowego Spółki.

Po ww. zmianie Pan Marek Kołodziejski posiada 480.990 akcji na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 480.990 głosów, co stanowi 6,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 6,72% kapitału zakładowego Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

23-10-2012         Marek Kołodziejski           Prezes Zarządu

23-10-2012         Sławomir Borkowski        Wiceprezes Zarządu