• Nextec
 • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 2/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego(...)

Data sporządzenia: 17-02-2012

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarzad POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 marca 2012 roku (sroda), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
  7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w 2011 roku,
  7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
  7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,
  7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat
  7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializacje i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; proponowany dzień prawa poboru akcji serii E okresla sie na dzień 03 kwietnia 2012 roku,
  7.7. pokrycia straty za 2011 rok, 7.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
  7.9. udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w roku 2011,
  7.10. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
  7.11. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w zwiazku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki
  7.12. zmiany Statutu Spółki w zwiazku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E,
  7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
 8. Wolne wnioski;
 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
 • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu