• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 8/2011 - Zbycie znacznego pakietu akcji

Numer: 8/2011
Data sporządzenia: 13-10-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od spółki Sino Investment Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ("Sino Investment") w dniu 12.10.2011 r. zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta.

W wyniku zbycia przez Sino Investment 1.223.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta udział Sino Investment w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta spadł z 40,79% do 0%, co oznacza zmianę dotychczas posiadanego przez Sino Investment udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 6.10.2011 r.

Przed ww. zmianą Sino Investment posiadała 1.223.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane przez Sino Investment akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 1.223.576 głosów, co stanowiło 40,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 40,79% kapitału zakładowego.

Po ww. zmianie Sino Investment nie posiada akcji Emitenta.

Podmiot Sino Investment jest podmiotem powiązanym z Panem Piotrem Chrobakiem, będącym Członkiem Zarządu Emitenta.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu