• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 7/2011 - Nabycie znacznego pakietu akcji

Numer: 7/2011
Data sporządzenia: 13-10-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od spółki Sino Investment Polska Sp. z o.o.
w organizacji z siedzibą we Wrocławiu ("SI Polska") w dniu 12.10.2011 r. zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji i osiągniętego przez SI Polska udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku nabycia przez SI Polska łącznie 1.227.273 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta udział SI Polska w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta osiągnął 40,91%, co oznacza osiągnięcie posiadanego przez tę spółkę udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 6 października br.

Przed ww. zmianą SI Polska nie posiadała akcji Emitenta.

Po ww. zmianie SI Polska posiada 1.227.273 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Wszystkie posiadane przez SI Polska akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 1.227.273 głosów, co stanowiło 40,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 40,91% kapitału zakładowego.

Podmiot SI Polska jest podmiotem powiązanym z Panem Piotrem Chrobakiem, będącym Członkiem Zarządu Emitenta.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu