• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 6/2011 - Transakcja zbycia akcji przez członka(...)

Numer: 6/2011
Data sporządzenia: 8-09-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Transakcja zbycia akcji przez członka Rady Nadzorczej oraz zmiana udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 8 września 2011 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent powziął informację o zbyciu akcji Spółki dokonanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 07 września 2011 roku w trybie transakcji sesyjnej zwykłej Przewodniczący Rady Nadzorczej zbył 100.000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,15 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zarząd Poltronic S.A. informuje, że w wyniku zbycia 100.000 akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadł z 47,42% do 44,09%, co oznacza zmianę dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczy głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. transakcją Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadał 1.422.617 akcji zwykłych na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 1.422.617 głosów, co stanowiło 47,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 47,42% kapitału zakładowego Spółki.

Po ww. zmianie Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 1.322.617 akcji na okaziciela POLTRONIC S.A. Wszystkie posiadane akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 1.322.617 głosów, co stanowi 44,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLTRONIC S.A. oraz 44,09% kapitału zakładowego Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu