• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 3/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia(...)

Raport RB-W_ASO

Numer: 3/2011
Data sporządzenia: 12-05-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:
Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa), o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
7.2. pokrycia straty za 2010 rok,
7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,
7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, 
7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
7.7. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7.8. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
7.9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
7.10.emisji warrantów subskrybcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,
7.11.zmiany Statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,
7.12.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Załączniki:

WZA_8VI_poltronic_ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki w dniu 8 czerwca 2011 r.
WZA_8VI_poltronic_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Rochala - Wiceprezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu