• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 1/2011 - Transakcja nabycia akcji przez prokurenta(...)

Raport RB_ASO

Numer: 1/2011
Data sporządzenia: 01-02-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Transakcja nabycia akcji przez prokurenta

Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 31 stycznia 2011 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent powziął informację o nabyciu akcji Spółki dokonanej przez prokurenta. W dniu 27 października 2010 roku w trybie transakcji sesyjnej zwykłej nabył 100 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 5,95 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji dokonanych w 2010 roku nie przekroczyła równowartości w złotych polskich 5.000 euro..

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Paweł Rochala - Wiceprezes Zarządu