• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 9/2012 - Załącznik do projektu uchwały Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2012
data dodania    2012-03-02 16:25:54
   

Załącznik do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy za 2011 rok, które przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z §30 ust.2 i §31 ust.1 pkt 3 Statutu Emitenta.

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej umieszczono w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 marca br. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, zostało również umieszczone na stronie internetowej Emitenta wraz z innymi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Par. 4 ust.2 pkt.3) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu