• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 7/2011 - Korekta wcześniej sporządzonej i opublikowanej(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2011
data dodania 2011-04-01 20:16:44
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd POLTRONIC S.A. informuje o dokonaniu zmiany prognozy wyników na rok 2011 przedstawionej w Dokumencie informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect. Nowa prognoza zakłada zmiany następujących pozycji finansowych dla 2011 roku:

1. Poziom przychodów ze sprzedaży opublikowany w Dokumencie informacyjnym na poziomie 23.510,4 tysięcy złotych prognozuje się na poziomie 18.000 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 62% w stosunku do przychodów zrealizowanych w roku 2010; 

2. Poziom zysku netto opublikowany w Dokumencie informacyjnym na poziomie 2.033,3 tysięcy złotych prognozuje się na poziomie 450 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 903,6 tysiąca złotych w stosunku do wyniku netto zrealizowanego za rok ubiegły. 

Zarząd POLTRONIC S.A. dokonuje korekty prognozy, z uwagi na fakt, iż szacowane obecnie wielkości przychodów ze sprzedaży i zysku netto różnią się o co najmniej 20% w stosunku do wybranych pozycji rachunku zysków i strat w prognozie zamieszczonej w Dokumencie informacyjnym sporządzonym i opublikowanym we wrześniu 2010 roku. 


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu