• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 15/2010 - Rejestracja podwyższenia kapitału(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 15/2010
data dodania 2010-12-02 13:10:44
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Poltronic S.A. ('Spółka", Emitent") informuje, że w dniu 01.12.2010 do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w dniu 23 listopada 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.727.273,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł, wynikający z emisji 272.727 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisja akcji serii C struktura kapitału Spółki przedstawia się następująco: 

Kapitał zakładowy Liczba akcji Liczba głosów 
Seria A - akcje zwykłe na okaziciela 1.500.000 1.500.000
Seria B - akcje imienne 1.227.273 1.227.273
Seria C - akcje zwykłe na okaziciela 272.727 272.727
Razem seria A, B i C 3.000.000 3.000.000


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent