• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 2/2010 - Wprowadzenie akcji serii A i C oraz praw(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2010
data dodania 2010-09-29 12:05:25
spółka POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Wprowadzenie akcji serii A i C oraz praw poboru akcji C spółki POLTRONIC do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd POLTRONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje że Uchwałą Nr 953/2010 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect :

1) akcje zwykłe na okaziciela spółki POLTRONIC S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A,
b) 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji
serii C;
2) 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLTRONIC S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A i C następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki POLTRONIC S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

PODSTAWA PRAWNA: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu