• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2023 - Raport roczny za 2022 rok

typ raportu Raport roczny
numer 2/2023
data dodania 2022-03-20 17:50:00

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka, Emitent"), przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2022 wraz z załącznikami: sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz oświadczeniem w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2022 r.

2. Sprawozdanie Finansowe za 2022 r.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.

4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2022 r.

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu