• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 5/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 05/2015
data dodania 2015-03-16

 

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1),2),3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
7.4. podziału zysku za 2014 rok,
7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
7.7. powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
7.8. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
7.9. zmiany Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski;

Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu