• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 12/2019 - Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 12/2019
data dodania 2019-11-26 12:00:00
   

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 25 listopada 2019 roku uchwałę nr 7/2019 w sprawie  ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018. Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 3 uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2019 roku ustaliła dzień wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 na dzień 12 grudnia 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu