• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 03/2018
data dodania 2018-03-15

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
    7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
    7.3. podziału zysku za rok 2017,
    7.4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
    7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
8. Wolne wnioski;
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu