• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 11/2017 - Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2017
data dodania 2017-12-15 10:05:00
   

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałę nr 8/2017 w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016. Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 3 uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku ustaliła dzień wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 na dzień 21 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu