• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 17/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 17/2012
data dodania 2012-05-04 14:03:24
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2012 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat
7.2. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie
7.3. dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
7.4. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
7.5. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu