• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 3/2014 - Zawarcie istotnej umowy

typ raportu Raport bieżący
numer 3/2014
data dodania 2013-02-14 17:39:25
   

Spółka POLTRONIC („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Siechnicach informuje, iż dnia 18 lutego 2014 roku Zarząd Spółki zawarł umowę („Umowa”) z firmą Geo – Com Andrzej Kossakowski z siedzibą w Warszawie na wykonanie usługi polegającej na realizacji projektu pod nazwą „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”. Umowa zostanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie ustalonym na dzień 31.05.2015 r. Wartość umowy została określona na 1.332.000,00 zł netto.

 

Przedmiot Umowy będzie służył realizacji projektu realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-02-004/13-00. Wskazana umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania Nr Sprawy: 01/11/2013/POLTRONIC o udzielenie zamówienia zgodnie z wytycznymi PARP do programu POIG Działanie 8.2 w związku z zawartą przez Spółkę umową z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013.

 

Umowa została uznana za istotną, ponieważ jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu