• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 38/2012 - Zakaz zbywania akcji serii B - Uzupełnienie(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 38/2012
data dodania 2012-11-21 16:45:00
   

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości, że Spółka otrzymała informację, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o zakazie zbycia 1.223.576 akcji serii B posiadanych przez Sino Investment Polska Sp. z o.o.

Postanowienie obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie uznania za bezskuteczną czynność prawną polegającą na nabyciu przez Sino Investment Polska Sp. z o.o. wskazanych akcji serii B Emitenta (sygnatura akt C 661/12). Akcje będące przedmiotem postępowania stanowią 17,15% udział w kapitale zakładowym Emitenta.

Niniejszy raport stanowi uzupełnienie RB 27/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku. Emitent nie jest stroną wspomnianego wyżej postępowania, nie powoduje ono powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Emitenta lub jego majątku.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1. Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu