• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 36/2012 - Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 36/2012
data dodania 2012-11-09 16:25:35
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż począwszy od 02.01.2013 r. będzie prowadzić sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl oraz że odstępuje od publikacji raportów miesięcznych przekazywanych dotychczas do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczył. W opinii Emitenta zakres informacji przekazywanych w raportach kwartalnych w stopniu wystarczającym i lepszym w porównaniu do informacji zawartych w raportach miesięcznych, zapewnia inwestorom wiedzę o Emitencie i prowadzonej przez niego działalności, gdyż zawiera dane bilansowe, rachunek zysków i strat oraz informacje na temat występowania tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w jego ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji i wyników finansowych spółki.

W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"


Załączniki

Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk rozmiar: 397,6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu