• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 35/2012 - Tekst jednolity Statutu Spółki

typ raportu Raport bieżący
numer 35/2012
data dodania 2012-10-31 18:34:08
   


Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 października 2012 r. na podstawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych wynikających z dokonanych zmian zawartego w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z dnia 30 maja 2012 r.

Dokonane zmiany zostały wprowadzone do Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienia w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat oraz uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 roku.

Załączniki:

Spółki - tekst jednolity.pdf rozmiar: 163.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu