• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 30/2012
data dodania 2012-10-15 19:36:10
   

Zarząd Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian w kapitale własnym Emitenta.

Zmiany wynikają z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 maja br. i dotyczą:
a) obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.500.000,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 1,00 zł do 0,50 zł i przeniesienia uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat;
b) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.079.000,00 zł w drodze emisji 4.158.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Po rejestracji ww. zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.579.000,00 zł i dzieli się na:
a) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
b) 1.227.273 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
c) 272.727 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
f) 4.158.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
uprawniających łącznie do 7.158.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu