• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 29/2012 - Zakończenie subskrypcji i przydział(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 29/2012
data dodania 2012-09-27 16:06:57
   

Zarząd Poltronic SA ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E realizowanej w związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2012 i zakończyła się w dniu 14 września 2012 roku.

2) Data przydziału akcji serii E:
Przydział akcji serii E nastąpił w 10 września 2012 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Emitent nie dokonywał redukcji w ramach zaoferowanej transzy akcji serii E.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
4.158.000 akcji serii E.

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane:
Zgodnie z uchwałą nr 12/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku Zarządu Spółki cena emisyjna akcji została określona na 0,55 zł za każdą akcję serii E.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E objęte subskrypcją:
Zapisy na akcje serii E złożyły 4 podmioty.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii E przydzielono 4 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania umów o submisję:
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosły 116,6 tys. złotych w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 27,0 tys. zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 70,1 tys. zł, - koszty promocji oferty: 0 zł, - opłaty notarialne, podatki i inne: 19,5 tys. zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu