• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 27/2012 - Zgłoszone roszczenia dotyczące akcji(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 27/2012
data dodania 2012-08-28 18:19:40
   

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od akcjonariusza o toczącym się postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygnatura C 661/12) z powództwa wierzyciela spółki Sino Investment Sp. z o.o. (w likwidacji) mające na celu uznanie za bezskuteczną czynność prawną zbycia 1.223.576 akcji Emitenta serii B na rzecz Sino Investment Polska Sp. z o.o. Akcje będące przedmiotem postępowania stanowią 40,79% udział w kapitale zakładowym Emitenta. W wyniku tego postępowania może nastąpić zmiana w strukturze akcjonariatu Emitenta.


Emitent nie jest stroną wspomnianego wyżej postępowania, nie powoduje ono powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Emitenta lub jego majątku.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1. Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu